การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์

เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างบางหมวดปรับตัวสูงขึ้น อาทิ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ตลอดจนหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ อลูมิเนียมเส้น ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำในช่วงเดือนเมษายน ประกอบกับความต้องการวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี เพื่อใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างไปในงานก่อสร้างตามแผนบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ดีวัสดุก่อสร้างดังกล่าวล้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างและความผันผวนของราคา จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการหาพันธมิตรทางการค้าที่มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการต่างๆ ทั้งนี้เราได้รับประโยชน์จากการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก ทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ผลิตในการกำหนดราคามากขึ้น

สำหรับโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการทาวน์เฮ้าส์ http://www.bkkcitismart.com/Rent/Townhouseการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม หลังคา เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 45 ของต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งได้ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหลายรายการสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น สำหรับส่วนงานโครงสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม เราว่าจ้างผู้รับเหมาเพียงรายเดียวและทำสัญญาการก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้เราสามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

Comments are closed.